Monday, September 5, 2011

Cookie #222

It takes one to masturbate and two to tango.  Do the math, Einstein.